Canadian online pharmacy

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Кам’янка-Бузької міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Кам’янка-Бузької міської ради на 2018 рік».

Аналіз регуляторного впливу

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до  підпунктів 4 та  5 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України міські ради своїм рішенням встановлюють ставки місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства.

У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України,  рішенням міської ради, такі податки і збори сплачуються платниками на території міської ради у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за ставками, визначеними вищезазначеним Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, міською радою щорічно розробляється проект рішення Кам’янка-Бузької міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Кам’янка-Бузької міської ради» та офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень.

Прийняття рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість міста.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)                      Так

Ні

Громадяни

     так

Органи місцевого самоврядування                       так
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

      так

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 , глави 1 розділу ХІV Податкового Кодексу України  шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Кам’янка-Бузької міської ради . Проектом рішення передбачається встановити наступні місцеві податки і збори :

Податки:  1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

2) транспортний податок;

3) земельний  податок;

4) єдиний податок;

 

Збори:      1) туристичний збір.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про місцеві податки і збори»Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу ХV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом і за  ставками, встановленими Кодексом, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори»Прийняття даного рішення міської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету, створенню фінансової основи самодостатності територіальної громади міста

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 1. Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2. Посилення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 отримання можливості для підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця громади час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання та обговорення проекту рішення

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи  Вигоди   Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів та надання пільг затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення
Показник Великі Середні Малі ФОП Разом
Загальна кількість суб’єктів господарювання по місту Кам’янка-Бузька, с.Забужжя, с.Тадані одиниць 2 6 59 372 439
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 2 6 59 372 439
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0,45% 1,37% 13,44% 84,74% 100%

 

 

Сумарні витрати за альтернативами  Сума витрат, гривень
Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта) відсутні
Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта) відсутні

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності

( за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного балаАльтернатива 11Встановлення ставок за мінімальним розміромАльтернатива 23Встановлення виважених і обговорених з територіаль-ною  громадою ставок податків, які не є макси-мально можливі.

Рейтинг результативності Вигоди

(підсумок)Витрати

(підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингуАльтернатива 11відсутніПроблема продовжує існуватиАльтернатива 23відсутніВплив проблеми значно знижується

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Існування проблеми зміни в законодавстві
Альтернатива 2 Вирішення проблеми зміни в законодавстві

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є  встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку і збору визначаються платники податку; об’єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; податковий період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку; строки на порядок подання звітності про обчислення і сплату податку; податкові пільги та порядок їх застосування.

 

          VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати (додаткові) на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади  або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні.

В И Т Р А Т И

 на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

  які виникають внаслідок дії регуляторного акта

з/пВитратиЗа перший рікЗа 5 років1Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривеньвідсутнівідсутні2Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривеньвідсутнівідсутні3Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривеньвідсутнівідсутні4Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривеньвідсутнівідсутні5Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривеньвідсутнівідсутні6Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривеньвідсутнівідсутні7Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривеньвідсутнівідсутні8Інше (уточнити), гривеньвідсутнівідсутні9РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривеньвідсутнівідсутні10Кількість суб’ єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць8811Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень0*8=00*8=0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять роківВитрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощовідсутнівідсутнівідсутніВид витратВитрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)Витрати за п’ять роківПодатки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)відсутнівідсутніВид витратВитрати*

на ведення обліку, підготовку

та подання звітності

(за рік)Витрати на оплату штрафних санкцій за рікРазом за рікВитрати за п’ять роківВитрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)відсутнівідсутнівідсутнівідсутні

 

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю)

(за рік)Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень

(за рік)Разом за рікВитрати за п’ять роківВитрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)відсутнівідсутнівідсутнівідсутні

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання

адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)відсутнівідсутнівідсутнівідсутні

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)відсутнівідсутнівідсутніВид витратВитрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)Витрати за п’ять роківВитрати, пов’язані із наймом додаткового персоналувідсутнівідсутні

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів великого і середнього

підприємництва

Витрати (додаткові) на адміністрування регулювання для органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відсутні.

 

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання відсутні відсутні відсутні

439

відсутні
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
камеральні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
виїзні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
6. Підготовка звітності за результатами регулювання відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
7. Інші адміністративні процедури (уточнити) відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Разом за рік відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні
Сумарно за п’ять років відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні

витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати(додаткові) на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва Кам’янка-Бузьке відділення Червоноградської ОДПІ відсутні відсутні

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

 

Надходження до міського бюджету

від сплати місцевих податків і зборів

Обсяг надходжень

за 2015 рік, тис.грн.Обсяг

надходжень

за 2016 рік, тис.грн.Відхилення,

тис.грн.Місцеві податки і збори, всього:

3543,72

6266,622

+ 2722,9

податок на нерухоме майно

191,9

313,9

+ 122,0

земельний податок

412,5

1101,9

 + 689,4

єдиний податок

2914,3

4781,1

+ 1866,8

транспортний податок

25,0

69,7

+44,7

туристичний збір

0,02

0,02

 0,0

 

- створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади ( % перевиконання планових показників доходів бюджету);

- кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів  в друкованих і електронних ЗМІ територіальної громади міста).

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися фінансово-господарським відділом  Кам’янка-Бузької  міської ради статистичним методом з використанням офіційної інформації Кам’янка-Бузького відділення Червоноградської ОДПІ.

Моніторинг впровадження регуляторного акта покладений на фінансово-господарський відділ  Кам’янка-Бузької  міської ради та постійну депутатську з питань планування, бюджету, фінансів, промисловості та АПК, які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень міської ради та її виконавчого комітету.

У проекті рішення  відсутні положення, які містять ознаки дискримінації,  правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.

 

 

ТВО Начальник фінансово-господарського відділу                                       О.Міщук